"Eucharistic ekstasis: The Transformation of Self through Sacrifice."